תנאי שימוש באתר תקשוב TARGET

1. כללי

1.1 האמור בעמוד זה נועד להסדיר את תנאי השימוש באתר infotor (להלן: האתר) ובשירות זימון התורים באתר אינפומד (להלן: השירות) המאפשר קביעה וביטול תורים שנקבעו אצל רופאים המשתמשים בשירותי האתר לניהול יומנים ווירטואליים.
1.2 השימוש באתר ו/או בשירות יעשה על ידי כל גולש, בין שהוא משתמש רשום ובין אם לאו, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
1.3 תנאי השימוש חלים על כל שימוש ו/או זימון תורים דרך האתר ו/או השירות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או ו/או מפעיליו ו/או עובדיהם. (כל אלה ביחד ו/או כל אחד מהם לחוד יקראו בתנאים אלה, להלן: "בעלי האתר").
1.4 אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמתך לכלל האמור בהם.
1.5 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.6 בעלי האתר שומרים לעצמם הזכות לעדכן התנאים מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.
1.7 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג יגברו הוראות התנאים.
1.8 המשתמש מצהיר כי מובן וידוע לו כי כן קיימות אפשרויות של תקלות מחשבים, שרתים, רשתות, האינטרנט ושיבושים בהספקת החשמל, שיכולים לגרום להפסקת השירות ו/או האתר וכי גם במקרה זה, עלול להיגרם אבדן הנתונים או חלק ממנו ולכן, הודעת דוא"ל מהאתר בדבר קביעת תור או בדבר ביטול תור משמשת אסמכתא יחידה לקביעה או לביטול של התור.

2. קניין רוחני

2.1 זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, השירותים אותם מספק, תוכנו, הסימנים המסחריים, הטקסטים, הקוד ו/או כל חומר אחר הכלול בו, הינם של בעלי האתר בלבד.
2.2 אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, למכור ו/או לעשות כל שימוש בתוכנה והשירותים המסופקים באמצעות האתר ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של בעלי האתר בכתב ומראש.
2.3 שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני המתחם של החברה הינם קניינה הבלעדי של בעלי האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה, בכתב ומראש.

3. זימון תורים

3.1 זימון התורים יעשה באמצעות האתר ו/או השירות בלבד.
3.2 הנך מאשר כי ידוע לך שזימון התור המבוקש התבצע רק לאחר שהתקבלה הודעה "התור נקבע בהצלחה".
3.3 הנך מאשר כי הפרטים אותם מסרת בעת ביצוע זימון התור הינם פרטים נכונים, מדויקים ועדכניים וכי אם בעת זימון התור מסרת פרטי זיהוי שגויים, החברה לא תוכל להשלים את תהליך קביעת התור.

4. פרסומות ו/או קישורים

4.1 באתר עשויות להופיע פרסומות, מודעות פרסום בצורת טקסט, תמונה או שילוב של שתיהן, פרסום בצורת קטעי וידאו או בכל אופן אחר על-פי שיקול דעתם של בעלי האתר. בעלי האתר לא יהיו אחראים לתוכן המודעות או לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים על-ידי המפרסמים, ולא ניתן לראות בהצגת הפרסומות משום המלצה מצד בעלי האתר לרכישת המוצרים או השירותים המוצעים. תוכן הפרסומות המוצג אינו בהכרח מייצג את דעת בעלי האתר ואין לראות בהצגתו על ידי האתר הסכמה של בעלי האתר לגביו. כמו-כן לא תהיה אחריות של בעלי האתר לגבי טיב הקישורים ו/או דפי הנחיתה אליהם מפנים הפרסומות והקישורים, ומפעילי האתר לא ישאו באחרות לכל תוצאה הנובעת מבחירתו של המשתמש להקליק על הפרסומות והקישורים המוצגים, לרבות מעבר לאתרים עויינים העלולים להכיל איומים שונים על ציוד הקצה של המשתמש, וירוסים או כל איום אחר.
4.2 מבלי לגרוע מהאמור לאיל, מובהר כי בעלי האתר יפעלו בתום לב למניעה במידה סבירה של קישורים כאלה, על-מנת לספק למשתמשים גלישה בטוחה ככל שניתן.

5. הצהרות והתחייבויות המשתמש

5.1 בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל משתמש ומתחייב כלפי בעלי האתר כדלקמן: כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו או אפוטרופסיו החוקיים, בדבר השימוש באתר, כי קיבל את הסכמתם לכך וכי הן המשתמש והן הוריו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
5.2 כי לא יבצע רישום סרק של תורים ו/או ביטול סרק של תורים דרך האתר ולא יעשה או ינסה לעשות מעשים שיש בהם כדי לשבש פעילותו של האתר ו/או של מי מהעסקים המנהלים יומנים ווירטואליים על גבי האתר.
5.3 כי קביעת תורים וביטול תורים ביומנים ווירטואליים של העסקים המתנהלים באתר יעשה על ידו בתום לב ובהתאם להוראות אותם עסקים וכי קביעת תור סרק או ביטול סרק של תור, או שלא בתום לב עשויים להצמיח עילת תביעה כלפי המשתמש מצד העסק האמור הנוגע לעניין ומצד בעלי האתר.
5.4 כי לא ימסור לאתר ביודעין מידע שקרי או מטעה.
5.5 כי ידוע לו שהאתר מציג יומנים ווירטואליים ונתונים אודות העסקים המנהלים יומנים ווירטואליים באמצעות האתר, כפי שעסקים הזינו.לכן לאתר לא תהיה שום אחריות, לנכונות שעות הקבלה ו/או לנכונות השעות הפנויות ו/או לקיום התור ע"י בעל העסק ו/או לטיב השרות של העסקים האמורים.
5.6 כי מסכים למסור לבעלי האתר פרטים מזהים לגבי שמו, כתובתו ומספרי הטלפון שלו וכתובת דואר אלקטרוני פעילה שבחזקתו ובשימושו כי עבור חלק מהפעולות המתבצעות ומצהיר כי המידע שסיפק כחלק משימושו באתר הנו מידע נכון ומדויק, כתובת הדואר-האלקטרוני היא כתובתו הפרטית והאישית, מספר הטלפון הנו מספר טלפון בבעלותו או בשימושו המורשה על-ידי הבעלים וכי הוא מסכים שבעלי האתר ישמרו נתונים אלה במאגע המידע של האתר, לשם ניהול היומנים הווירטואליים.
5.7 כי מסכים שבעלי האתר יישלחו אליו הודעות דואר אלקטרוני הדרושות לשם ניהול התורים במסגרת השירות, על-פי כתובת או כתובות דואר-אלקטרוני שסופקו על-ידו .
5.8 כי מסכים שבעלי האתר יישלחו אליו הודעות SMS לתיזכורת לתורו במסגרת השירות, על-פי מספר הטלפון שסופק על-ידו .
5.9 כי לא ישתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין, ולא יעשה ולא ינסה לעשות שימוש באתר או בשירות למטרה בלתי-חוקית, או המעודדת, תומכת, מסייעת, מספקת הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי כל דין. וכי יימנע מכל שימוש באתר ו/או בשירות האסור על פי חוקי מדינת ישראל ואם גר מחוץ לישראל, על פי חוקי המדינה במקום מגוריו.
5.10 כי לא ישתמש ולא ינסה להשתמש באתר ו/או בשירות לכל שימוש ובכלל זה מבלי לגרוע מכלליות האמור, שימוש שעלול לפגוע בביטחונו ו/או ברכושו של אדם ו/או של הציבור.
5.11 כי לא יחדור ולא ינסה לחדור לחומר מחשב שלא כדין ו/או לא יעביר דרך האתר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב ("וירוסים"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוסים טרויאניים, תולעים (Worms)ואנדלים (Vandals) יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 והוראות כל דין.
5.12 כי לא יעביר דרך האתר כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו של אדם ובכלל זה לא להעלות לאתר פרטים אישים, מספרי טלפון, כתובות, שמות מזהים של אנשים אחרים, ולא לקבוע תורים או לבטל תורים אבור אנשים אחרים ללא יפוי כח מהם, למעט קביעת תורים וביטול תורים עבור ילדיו הקטינים ו/או אנשים שהוא אפוטרופסם החוקי.
5.13 כי לא ישתמש ולא ינסה להשתמש באתר לצורכי איסוף מידע על העסקים או המשתמשים האחרים באתר.כי לא ישתמש ולא ינסה להשתמש באתר לצורך פגיעה בזכויות קניין רוחני של בעלי האתר ו/או של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני סמר ושירות, מדגמים וסודות מסחריים.
5.14 כי לא יכלול כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, למעט מידע הדרוש לקביעת תורים ו/או ביטול תורים ביומנים ווירטואליים של עסקים המנוהלים באתר, עבור קטינים שהוא אחד מהוריו או אפוטרופסו לפי הדין.
5.15 כי לא יפנה לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי דין ו/או בתנאים; כי ישמור שמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את קישורים היחודיים שניתנו לו מהאתר לשם קביעת תורים ו/או ביטול תורים וזאת גם אם וכאשר יחליט לחדול משימוש באתר.
5.16 כי לא ישלח הודעות דואר אלקטרוני באופן שנאסר בכל דין ו/או המעורר תלונות מצד המקבלים.
5.17 כי הוא מתחייב מראש לפטור את בעלי האתר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לו והקשורים במישרין או בעקיפין, לאתר ו/או לשירות.

6. הגנת הפרטיות

6.1 הגלישה באתר והשימוש בשירות הכלול בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שבעלי האתר רשאים לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שהמשתמש עושה בשירות באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. בעלי האתר רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של האתר.
6.2 בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות הגולשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו.
6.3 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו של רשות מוסכמת ו/או במסגרת הליכים משפטיים אם יתעוררו בין המשתמש לבין בעלי האתר ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י משתמש ו/או במקרה שבעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור להם ו/או לרכושם ו/או של כל צד שלישי, ו/או במקרה של מיזוג פעילותם של בעלי האתר עם צד שלישי כלשהו.
6.4 בעלי האתר מקדישים משאבים ונוקטים באמצעים מחמירים למניעת חדירה פוגענית לאתר ו/או למאגרים שבמסגרתם ישמר מידע אודות המשתמשים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
6.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מאשר כי ידוע לו שפעילותו באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים כגון מנועי חיפוש באינטרנט, להסתמך על אופי פעילותו כאמור, על מנת להציג בפניו פרסומות מותאמות במסגרת גלישתו אף מחוץ לאתר וזאת כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת ובהעדר כל זיקה לפעילות בעלי האתר. פעילות צדדים שלישיים כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות המונהגת על ידם בלבד ונעשית באחריותם המלאה והבלעדית מבלי שלבעלי האתר תהיה אחריות כלשהיא בגינה.

7. ניתוק, הפסקה ושינויים

7.1 ניהול היומנים הווירטואליים על גבי האתר נעשה עבור עסקים שרכשו מינוי לשירות מהאתר ועל כן, ניהול יומן ווירטואלי עלול להיות מופסק, אם העסק יסיים ו/או יפסיק את מינויו לשירות.
7.2 בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט, להפסיק בכל עת את מתן השירות או חלקו. החליטו בעלי האתר לעשות כן, רשאים הם למסור על כך הודעה מראש על ידי פרסום כללי באתר ו/או על-ידי משלוח ההודעות לתיבות הדואר האלקטרוני של המשתמשים באתר. בכל מקרה, בעלי האתר לא יהיו חייבים להודיע לכל משתמש באופן אישי על הפסקת השירות או חלק ממנו באתר.
7.3 כמו כן רשאים בעלי האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
7.4 אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירות כאמור לעיל, כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
7.5 בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
7.6 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום, להסיר מהאתר, נתונים של משתמש אשר הפר הוראות חוק של מדינת ישראל, של מדינת מגוריו ו/או התנאים. הנתונים שיעלה משתמש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל, יוסרו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר והם רשאים לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. משתמש שהורחק על ידי בעלי האתר ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר אלא בכפוף לאישור מפורש של בעלי האתר.

הגבלת האחריות

8.1 בעלי האתר אינם מתחייבים שהאתר ו/או השירותים הכלולים בו לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביהם של בעלי האתר, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל בעלי האתר, מי מספקיהם ו/או מי מטעמם.
8.2 אספקת השירות ע"י בעלי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ובעלי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
8.3 בעלי האתר אינם אחראים לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תוכן גולשים כהגדרתם לעיל בתנאים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימני מסחר וסודות מסחריים, עם שימוש של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.
8.4 בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירות, לרבות עקב פגיעה בפרטיות שעלולה להתרחש.
8.5 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, שהועלה לאתר על ידו הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש והוא אחראי בלעדית לרישום התורים שבוצעו על ידו באמצעות האתר ו/או השירות.
8.6 בעלי האתר אף אינם שולטים, אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם לרבות העסקים המנהלים יומנים ווירטואליים דרך האתר , בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Link) מתוך האתר ואינם מתחיבים כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
8.7 פרסום תוכן פרסומי או הצבת קישור באתר על ידי בעלי האתר לא תתפרש כהצעה, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של בעלי האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת השתמש ועל אחריותו המלאה והבלעדית.
8.8 כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או בפרסומות נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ואחריותו המלאה והבלעדית. במידה והמשתמשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים לבין הגורמים השלישיים ובעלי האתר לא יהיו צד להתקשרות. כמו כן, בעלי האתר אינם אחראים בשום דרך ולא ישא ובאחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה למשתמש כתוצאה מהתקשרויות אלה.
8.9 תכנים ו/או השירותים השונים המוצעים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והשירותים המוצעים בו לרבות יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתה לצרכי המשתמש ולדרישותיו. כי הוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לפעילותו באתר כאמור.
8.10 לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הבעלי האתר בגין טיב המידע, השירותים המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר ו/או כנגד מי מטעמם.
8.11 בעלי האתר אינם אחראים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש באתר ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילו פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע להם על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
8.12 היה ובעלי האתר ניסתו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעלי האתר.
8.13 בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

הגבלת שימוש

9.1 אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה דיני זכויות יוצרים וסימני מסחר.
9.2 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לאמור באתר ו/או בשירותים הניתנים על ידי האתר.מבלי לגרוע מהאמור, הנך מסכים כי:
9.3 תנאי השימוש באתר אינם כוללים רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה ו/או שכפול ו/או הפצה ו/או יצירה של פריטים כלשהם תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש ובכתב של החברה.
9.4 המתשמש מתחייב שלא להעלות לאתר מידע ו/או תכנים ו/או קודים אשר עשויים לשנות, לפגוע, להפריע ו/או לפגום באתר ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהן ו/או זכויות הנאה מן האתר של החברה ו/או של צד ג'.
9.5 המתמש מתחייב שלא להציג, לפרסם ו/או לשתול באתר זה מידע ו/או חומר בלתי חוקי, מאיים, שיש בו לשון הרע וכד'.

שיפוי ופיצוי

10.1 המשתמש יפצה וישפה את בעלי האתר מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לבעלי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לנתונים שהעלה הגולש ומופיעים באתר, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר, וזאת לפי דרישתם הראשונה של בעלי האתר, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר עם הנתונים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירות האמור.

דברי פרסומת

11.1 הנך מאשר כי האתר יהא רשאית לשלוח מדי פעם דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.

הדין החל וסמכות שיפוט

12.1 דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר חיפה בלבד.

הדפסה >
שגיאה!
נא הכמלא משתמש תקין
אישור >
אישור
אתה בטוח שברצונך למחוק את המששהו של המשהו בלה בלה בלה בלה בלה בלה?
ביטול > אישור >